ACOMIADAMENTS DISICPLINARIS: LES VIDEOGRAVACIONS SÓN PROVES VÀLIDAS

El Tribunal Suprem ha confirmat la jurisprudència que venia aplicant des de fa temps sobre la validesa de les vídeo gravacions que efectua l’empresari per a justificar l’acomiadament d’un treballador de forma disciplinària (STS de 30 de març de 2022, anul·la sentència del TSJ de Madrid).

Tot i això, aquestes vídeo gravacions per a ser prova vàlida en un judici, han de reunir uns requisits, entre els quals hi ha:

1.- Que el treballador estigui al corrent de l’existència de càmeres.

2.-Que no es vulneri cap dret fonamental.

Cal destacar que, la reproducció del que s’ha enregistrat per les càmeres de videovigilància han de ser una mesura “justificada, idònia, necessària i proporcionada a la finalitat perseguida”, i per això no tota gravació serà vàlida, si no reuneix aquests requisits.

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL: APLICACIÓ

La Sala Quarta de l’Alt Tribunal emet tres sentències aclarint la forma d’aplicar als convenis col·lectius les diferents pujades que el SMI ha experimentat en aquests darrers anys.

Les importants pujades que l’SMI ha experimentat en els darrers anys han anat suscitant dubtes sobre la forma en què haurien de repercutir en els ingressos percebuts per bona part de la població activa. En particular, i respecte d’allò fixat per a l’any 2019, s’ha vingut discutint si les noves quantitats haurien de prendre’s com “salari base” i sobre elles calcular els diversos complements (antiguitat, penositat, perillositat), tal com la literalitat del reial decret de SMI estableix.

Mitjançant tres sentències, la Sala Quarta del Tribunal Suprem ha donat una resposta negativa a l’interrogant. Conforme a les seves paraules:

«per a aconseguir l’efectiva percepció de l’SMI garantit s’ha d’atendre a les previsions del conveni col·lectiu, incloent-hi els diversos complements salarials, tres que una norma amb rang de Llei aboqui a una altra conclusió, o el mateix conveni col·lectiu ho indiqui de forma expressa».

Argumentant que el contrari suposaria desconèixer la regla de l’article 27.1 de l’Estatut dels Treballadors, però també dissoldre el mateix concepte d’SMI, ja que aquest acabaria essent diferent per a cada col·lectiu subjecte a una regulació convencional, o fins i tot per a cada persona (a la vista dels seus complements de tal índole).

  • La primera de les sentències explica que el que cobra per complement d’antiguitat forma part del salari que ha de comparar-se amb el nou SMI;
  • la segona estén aquesta regla a tots els complements salarials (fins i tot variables);
  • la tercera fa el mateix i adverteix que fora de la regla queden les percepcions extrasalarials.

El Poder Judicial informa que les sentències dictades són les següents:

  • Sentència de 22 de gener de 2022, rec. 89/2020.
  • Sentència de 29 de març, rec. 162/2019.
  • Sentència de 29 de març, rec. 60/2020.

LA PAUSA DIÀRIA PER ENTREPÀ ÉS TEMPS EFECTIU DE TREBALL. DISCRIMINACIÓ DE TRACTE

LA PAUSA DIÀRIA PER A L’ENTREPÀ ÉS TEMPS EFECTIU DE TREBALL. DISCRIMINACIÓ DE TRACTE

 

El Tribunal Suprem acaba de dictaminar a la sentència 612/2022 de 15/2/2022, ponent Sr. Sempere Navarro, que la pausa diària per a l’entrepà és temps efectiu de treball i que no hi ha discriminació per aplicació diferent als diferents grups de treballadors de l’empresa:

“TERCER.- Doctrina pertinent.

Tant la jurisprudència constitucional com la d’aquesta Sala han abordat de manera reiterada les qüestions atinents a la no-discriminació i al principi d’igualtat. D’aquest vast cabal ara només interessa destacar un parell d’aspectes que serveixen com a pressupost per elaborar la nostra resposta al tema debatut.

Seguidament, recordarem el tenor de les SSTS 9 juny 2009 i 12 abril 2011 (rec. 136/2010), que es basen en les SSTC 27/2004, STC 62/2008; es tracta de doctrina molt consolidada i nombroses vegades aplicada.

1.- El principi d’igualtat no és absolut.

Sovint ens hem fet ressò que el judici d’igualtat és sempre un “judici de caràcter relacional” que, com a tal, requereix, d’una banda, que, “a conseqüència de la mesura normativa qüestionada, s’hagi introduït directament o indirectament una diferència de tracte entre grups o categories de persones” i, “d’un altre, que les situacions subjectives que es vulguin portar a la comparació siguin, efectivament, homogènies o equiparables, és a dir, que el terme de comparació no resulti arbitrari o capritxós”.

D’altra banda, un cop verificats aquests pressupostos caldrà “determinar la licitud constitucional o no de la diferència continguda a la norma” i per això cal tenir en compte que “el principi d’igualtat no implica en tots els casos un tractament legal igual amb abstracció de qualsevol element diferenciador de rellevància jurídica, de manera que no tota desigualtat de tracte normatiu respecte a la regulació d’una determinada matèria suposa una infracció del mandat contingut a l’article 14 CE”. En definitiva, “el que prohibeix el principi d’igualtat són les desigualtats que resultin artificioses o injustificades per no venir fundades en criteris objectius i raonables, segons criteris o judicis de valor generalment acceptats”.

2.- Les situacions comparades han de ser homogènies.

Només tenen transcendència constitucional les desigualtats que introdueixin una diferència entre situacions que puguin considerar-se iguals, sense que s’ofereixi i posseeixi una justificació objectiva i raonable, ja que, com a regla general, el principi d’igualtat exigeix que a iguals supòsits de fet s’apliquin les mateixes conseqüències jurídiques i, en conseqüència, vegi la utilització d’elements de diferenciació que es puguin qualificar d’arbitraris o sense una justificació raonable.

3.-Diferència entre igualtat i no discriminació.

Hi ha a l’article 14 CE dues prescripcions: la primera, continguda a l’incís inicial d’aquest article, es refereix al principi d’igualtat davant la Llei i l’aplicació de la Llei pels poders públics; la segona es concreta en la prohibició de discriminacions i tendeix a eliminar-les quan impliquen una violació més qualificada de la igualtat en funció del caràcter particularment rebutjable del criteri de diferenciació aplicat. Aquesta distinció té, segons la jurisprudència constitucional, una rellevància especial quan es tracta de diferències de tracte que es produeixen en l’àmbit de les relacions privades, ja que en aquestes, com assenyala la STC 34/1984, la igualtat de tracte ha de derivar d’un principi jurídic que imposi la seva aplicació, cosa que no passa quan la desigualtat s’estableix per una norma de l’ordenament o per l’actuació d’una administració pública (STC 161/1991 i 2/1998). El que caracteritza la prohibició de discriminació, justificant l’especial intensitat d’aquest mandat i la seva penetració en l’àmbit de les relacions privades, és que s’hi utilitza un factor de diferenciació que mereix especial rebuig per l’ordenament i provoca una reacció més àmplia, perquè per establir la diferència de tracte es prenen en consideració condicions que, com ara la raça, el sexe, el naixement i les conviccions ideològiques o religioses, han estat lligades històricament a formes d’opressió o de segregació de determinats grups de persones o altres condicions que també s’exclouen com a elements de diferenciació per assegurar la plena eficàcia dels valors constitucionals en què es fonamenta la convivència en una societat democràtica i pluralista.

4.- La no discriminació en les relacions

Mentre que el principi d’igualtat -a la Llei i a l’aplicació de la llei- vincula els poders públics i el conveni col·lectiu en la mesura que, en el nostre dret, té una eficàcia normativa que transcendeix el marc normal d’una regulació privada, no passa el mateix amb la tutela antidiscriminatòria, que per l’especial intensitat de la protecció es projecta en l’àmbit de les relacions privades. Això és així, perquè en aquestes relacions l’exigència d’igualtat s’ha d’harmonitzar amb altres principis o valors constitucionals i fonamentalment el de la llibertat (articles 1 i 10 de la Constitució Espanyola), que no només es projecta en el reconeixement de la llibertat d’empresa (article 38 de la Constitució Espanyola), sinó en general a l’autonomia privada, que s’ha de veure com la projecció de la llibertat en l’àmbit de l’ordenació dels interessos privats.

Com assenyala la STC 34/1984, l’exclusió d’un principi absolut d’igualtat en el marc de les relacions laborals entre subjectes privats «no és altra cosa que el resultat de l’eficàcia del principi d’autonomia de la voluntat, que, si bé apareix fortament limitat en el dret del treball, per virtut, entre altres factors, precisament del principi d’igualtat, no desapareix, deixant un marge en què l’acord privat o la decisió unilateral de l’empresari en exercici dels seus poders d’organització de l’empresa pot lliurement disposar la retribució del treballador respectant els mínims legals o convencionals». Per això, conclou aquesta decisiva sentència que «en la mesura que la diferència salarial no posseeixi un significat discriminatori per incidir en alguna de les causes prohibides per la Constitució o l’Estatut dels Treballadors, no es pot considerar vulneradora del principi d’igualtat». Així ho ha estat declarant aquesta Sala no només en les sentències esmentades, sinó en altres sentències d’11 d’abril de 2000, 6 de juliol de 2000, 3 d’octubre de 2000, 29 de gener de 2001, 19 de març de 2001, 17 de juny del 2002, 18 de juliol del 2002, 7 d’octubre del 2002 i 11 de novembre del 2008.

La mateixa ordenació del sistema de fonts laboral parteix del reconeixement d’aquest paper de l’autonomia de la voluntat, ja que allò que imposa l’article 3 de l’Estatut dels Treballadors és una articulació de les diferents regulacions – normatives i contractuals- a partir del principi de norma mínima, de manera que el contracte de treball podrà sempre, llevat de supòsits excepcionals de regles de dret necessari absolut, millorar les condicions mínimes establertes per la Llei i el conveni col·lectiu, sense sotmetre’s a una exigència absoluta de tracte igual, que establiria una extraordinària rigidesa en la contractació i un control exorbitant de la discrecionalitat de la gestió empresarial privada; control que seria a més molt difícil d’instrumentar a la pràctica.»

INCAPACITAT PERMANENT: MALALTIES CARDÍAQUES

Sempre és de bona acollida la notificació d’una sentència estimatòria del Jutjat Social en la que es reconegui una incapacitat permanent absoluta a un client.

Per norma general l’INSS té la tendència a reconèixer només el grau de total.

Quant a les malalties cardíaques és molt important saber el tant per cent del FEVI (factor d’ejecció del ventricle esquerre), perquè la jurisprudència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia en 9956/2021 l’ha classificat en quatre tipus, essent la III i la IV les que donen lloc al reconeixement de la incapacitat permanent absoluta.

És recomanable sol·licitat un bon assessorament jurídic d’un advocat especialista en dret laboral, així com el metge perit que certifica totes les dolèncias.

 

ELS TREBALLADORS INTERINS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (“INDEFNITS NO FIXES”)

A conseqüència de la sentència dictada en unificació de doctrina pel Tribunal Suprem núm. 649 de 28/6/2021, s’ha obert les portes a la possibilitat que els treballadors de les Administracions Públiques puguin reclamar la condició de personal indefinit no fix, i davant l’extinció de la relació laboral per cobertura reglamentària de la plaça ocupada puguin reclamar la indemnització de vint dies de salari per cada any de servei amb un màxim de dotze mensualitats.

Per això, i davant la possibilitat que les Administracions Públiques en termini breu de temps comencin a convocar oposicions a les places ocupades de forma interina, és indispensable que per als treballadors que estiguin ocupant una d’aquestes places, inicien els tràmits de reconeixement del seu estatus d'”indefinit no fix”.

Deguda a la derogació de la DA 15 de l’Estatut dels Treballadors (Aplicació dels límits de durada del contracte per obra o servei determinats i a l’encadenament de contractes a les Administracions Públiques) i DA 16 de l’Estatut dels Treballadors (Aplicació de l’acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció en el sector públic) s’obre la possibilitat de reclamar la condició de personal “indefinit”, essent en aquests casos, la indemnització regulada a l’article 56 de l’Estatut dels Treballadors (acomiadaments improcedents).

ACCIDENTS DE TREBALL

Los accidentes de trabajo, según la definición de la Ley General de la Seguridad Social, es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión del trabajo que ejecute por cuenta ajena (empresa). Los accidentes pueden suceder:

a) Mientras vas y vuelves del trabajo (“in itinere”), siempre y cuando no te desvíes de tu trayecto habitual.

b) Mientras efectúes tareas de representación de los trabajadores (cargo sindical).

c) Los que se produzcan realizando tareas diferentes a las de tu profesión habitual, cuando sean consecuencia de una orden de la empresa.

d) Los que realices en tareas de salvamento mientras estés trabajando.

e) Las enfermedades contraídas  mientras realices tu trabajo, siempre y cuando sea consecuencia del trabajo.

f) Las enfermedades o dolencias que se agraven como consecuencia del trabajo, aunque las tuvieras con anterioridad.

g) Las enfermedades derivadas por las complicaciones de las dolencias del accidente.

 

Actualmente las Mutuas de Accidentes de Trabajo tienen la tendencia desmesurada a desconfiar de los trabajadores hasta tal extremo, que ante la más mínima posibilidad, proceden de inmediato a extender el alta medica por curación al cabo de las pocas semanas, remitiendo a la Sanidad Pública por considerar que las mismas son de carácter no laboral.

Ante tales situaciones es recomendable la solicitud del correspondiente asesoramiento jurídico de un abogado laboralista, pues la continuación de la incapacidad temporal puede generar mejores perspectivas de poder alcanzar en su caso La tan deseada incapacidad permanente para la profesión habitual y la correspondiente pensión vitalicia.

FIBROMIÀLGIA I FATIGA CRÒNICA

Des de fa molts anys el gran problema que té l’Institut Nacional de la Seguretat Social és expressat per la negativa reiterada en reconèixer en via administrativa cap mena d’incapacitat permanent en la qual l’afecció principal sigui la FIBROMIÀLGIA i la FATIGA CRÒNICA.

Per aquest motiu, ens veiem obligats reiteradament a iniciar els tràmits judicials per a reclamar en favor dels clients el grau d’incapacitat permanent de total o absoluta (art. 194 de la LGSS) en funció de les limitacions patides.

S’ha arribat a reconèixer una incapacitat permanent absoluta judicialment a persones que en via administrativa se li havia negat cap grau d’incapacitat.

El resultat d’assolir la consecució del reconeixement de la incapacitat permanent només s’aconsegueix prèvia preparació de totes les proves pels especialistes mèdics adequats i sota l’estricte assessorament jurídic d’un advocat especialista en Dret Laboral.