Entrades per insadmin

ACOMIADAMENTS DISICPLINARIS: LES VIDEOGRAVACIONS SÓN PROVES VÀLIDAS

El Tribunal Suprem ha confirmat la jurisprudència que venia aplicant des de fa temps sobre la validesa de les vídeo gravacions que efectua l’empresari per a justificar l’acomiadament d’un treballador de forma disciplinària (STS de 30 de març de 2022, anul·la sentència del TSJ de Madrid). Tot i això, aquestes vídeo gravacions per a ser […]

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL: APLICACIÓ

La Sala Quarta de l’Alt Tribunal emet tres sentències aclarint la forma d’aplicar als convenis col·lectius les diferents pujades que el SMI ha experimentat en aquests darrers anys. Les importants pujades que l’SMI ha experimentat en els darrers anys han anat suscitant dubtes sobre la forma en què haurien de repercutir en els ingressos percebuts […]

INCAPACITAT PERMANENT: MALALTIES CARDÍAQUES

Sempre és de bona acollida la notificació d’una sentència estimatòria del Jutjat Social en la que es reconegui una incapacitat permanent absoluta a un client. Per norma general l’INSS té la tendència a reconèixer només el grau de total. Quant a les malalties cardíaques és molt important saber el tant per cent del FEVI (factor […]

ELS TREBALLADORS INTERINS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (“INDEFNITS NO FIXES”)

A conseqüència de la sentència dictada en unificació de doctrina pel Tribunal Suprem núm. 649 de 28/6/2021, s’ha obert les portes a la possibilitat que els treballadors de les Administracions Públiques puguin reclamar la condició de personal indefinit no fix, i davant l’extinció de la relació laboral per cobertura reglamentària de la plaça ocupada puguin […]

ACCIDENTS DE TREBALL

Los accidentes de trabajo, según la definición de la Ley General de la Seguridad Social, es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión del trabajo que ejecute por cuenta ajena (empresa). Los accidentes pueden suceder: a) Mientras vas y vuelves del trabajo (“in itinere”), siempre y cuando no te desvíes de tu trayecto […]

FIBROMIÀLGIA I FATIGA CRÒNICA

Des de fa molts anys el gran problema que té l’Institut Nacional de la Seguretat Social és expressat per la negativa reiterada en reconèixer en via administrativa cap mena d’incapacitat permanent en la qual l’afecció principal sigui la FIBROMIÀLGIA i la FATIGA CRÒNICA. Per aquest motiu, ens veiem obligats reiteradament a iniciar els tràmits judicials […]