SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL: APLICACIÓ

La Sala Quarta de l’Alt Tribunal emet tres sentències aclarint la forma d’aplicar als convenis col·lectius les diferents pujades que el SMI ha experimentat en aquests darrers anys.

Les importants pujades que l’SMI ha experimentat en els darrers anys han anat suscitant dubtes sobre la forma en què haurien de repercutir en els ingressos percebuts per bona part de la població activa. En particular, i respecte d’allò fixat per a l’any 2019, s’ha vingut discutint si les noves quantitats haurien de prendre’s com “salari base” i sobre elles calcular els diversos complements (antiguitat, penositat, perillositat), tal com la literalitat del reial decret de SMI estableix.

Mitjançant tres sentències, la Sala Quarta del Tribunal Suprem ha donat una resposta negativa a l’interrogant. Conforme a les seves paraules:

«per a aconseguir l’efectiva percepció de l’SMI garantit s’ha d’atendre a les previsions del conveni col·lectiu, incloent-hi els diversos complements salarials, tres que una norma amb rang de Llei aboqui a una altra conclusió, o el mateix conveni col·lectiu ho indiqui de forma expressa».

Argumentant que el contrari suposaria desconèixer la regla de l’article 27.1 de l’Estatut dels Treballadors, però també dissoldre el mateix concepte d’SMI, ja que aquest acabaria essent diferent per a cada col·lectiu subjecte a una regulació convencional, o fins i tot per a cada persona (a la vista dels seus complements de tal índole).

  • La primera de les sentències explica que el que cobra per complement d’antiguitat forma part del salari que ha de comparar-se amb el nou SMI;
  • la segona estén aquesta regla a tots els complements salarials (fins i tot variables);
  • la tercera fa el mateix i adverteix que fora de la regla queden les percepcions extrasalarials.

El Poder Judicial informa que les sentències dictades són les següents:

  • Sentència de 22 de gener de 2022, rec. 89/2020.
  • Sentència de 29 de març, rec. 162/2019.
  • Sentència de 29 de març, rec. 60/2020.