Condicions

I.- IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

Les presents Condicions Generales d’Ús són establertes, d’una part, pel despatx del Lletrat Jordi Joan Serra Bertomeu, com a titular del despatx d’advocts “Serra Advocats” (en endavant, “El titular de la web abogado-laboralista.com”) i amb domicili professional a Vila-seca (CP 43480), al carrer Josep Anselm Clave, núm. 15 Local 3, provist de NIF núm. 40930770-Q, incorporat l’Il·lustre Co·llegio d’Advocats de Tarragona. Aquest despatx és propietari del domini i del lloc Web ubicat a l’adreça www.abogado-laboralista.com

I, d’altra banda, les presents Condicions Generals d’Ús són acceptades per l’usuari, client, subscriptor o visitant d’abogado-laboralista.com (en endavant, el “Client”). S’entendrà que pr la mera utilització o visita d’abogado-laboralista.com o la contractació de serveis jurídics a través d’abogado-laboralista.com, el Cliente reconeix i accepta l’aplicació de les presents Condicions Generals, en la seva redacció modificada en cada moment pel titular de la web abogado-laboralista.com.

El titular de la web abogado-laboralista.com declina qualsevol responsabilitat per les conseqüències que puguin derivar-se de l’ús dels continguts i serveis inclosos a abogado-laboralista.com infringint allò disposat a les presents Condicions Generales d’Ús.

II. CONSELL PRÀCTIC ABANS D’INCIAR QUALSEVOL  RECLAMACIÓ.

La página web d’abogado-laboralista.com ofereix coneixements jurídics, consells i recomanacions generals però degut a que les lleix canvien i la forma d’intrepretar-les també, pel que el Client haurà de recabar assessorament jurídic concret d’un advocat abans d’establir accions concretes, a la vista de les circumstàncies de cada assumpte.

El titular de la web abogado-laboralista.com tracta d’elaborar una informació legal fiable i actualitzada; tot i que que declina tota responsabilitat per les possibles errades que es puguin apreciar respecte a documents oficials o legals, mancant aquests continguts de valor oficial.

III. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI.

El titular de la web abogado-laboralista.com, en compliment d’allò disposat a la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, relativa a determinats aspectes dels serveix de la societat de la informació, en particular, el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic). Així mateix, incorpora parcialment la Directiva 98/27/CE, del Parlament Europu i del Consell, de 19 de maig, relativa a les accions de cessació en matèria de protecció dels interessos dels consumidors, així com la restant legislació aplicable espanyola (Llei 34/2002, de 11 de juliol, BOE 166 de 12/7/2002), ha establert les següents condicions generals de contractació de los serveix jurídics oferits en aquesta pàgina web.

La contractació dels Serveis Jurídics implica l’aceptació plena i sense reserves de totes cadascuna de les següents condicions generals de contractació, a més de les además de las indicades a la fitxa corresponent a cada Servei Jurídic.

Objecte.

Les presents Condicions Generals tenen per objecte l’arrendament dels Serveis Jurídics a canvi d’honoraris prefixats pel titular de la web abogado-laboralista.com, prepagats pel Client, i prestats efectivament per cada advocat incorporat al nostre despatx d’advocats.

Capacitat per a contractar.

De conformitat a la legislació aplicable, per a adquirir els Serveis Jurídics, el Client haurà de tenir la capacitat jurídica necessària per a contractar que estableixi la llei del país del que n’és nacional. A Espanya aquesta edat serà de 18 anys. Si el Client actua en nom d’una persona jurídica, per l’acceptació de les presents Condicions Generals manifiesta comptar amb les degudes facultats de representació.

Descripció dels Serveis Jurídics.

Els honoraris, conceptes inclosos i exclosos, i les condicions específiques de prestació dels serveis jurídics figuren detallats.

El titular del web abogado-laboralista.com es reserva el dret a modificar unilateralment en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i contingut dels Serveis Jurídics, així com les seves condicions de contractació, sense que en cap cas aquesta modificació pugui afectar retroactivament els contractes ja formalitzats.

Honoraris i distribució de responsabilitat.

Els honoraris corresponents a cada Servei Jurídic seran els expressats a la fitxa corresponent del lloc web. El seu import és tancat, inclou tots els impostos aplicables i ve prefixat pel titular del web abogado-laboralista.com. L’Advocat Associat encarregat de prestar el Servei Jurídic contractat s’ha compromès a no exigir al Client cap import addicional, i a ajustar-se al quadre de conceptes inclosos i no inclosos a cada Servei Jurídic. Si el Client sol·licita serveis addicionals a l’Advocat Associat, l’Advocat Associat haurà de comunicar-li que aquests serveis no estan coberts pels honoraris abonats a través d’abogado-laboralista.com i no podrà cobrar-li cap import addicional sense previ consentiment exprés del Client.

Els Serveis Jurídics contractats pel Client seran prestats per l’Advocat Associat corresponent, en virtut d’un acord de col·laboració jurídica entre El titular de la web abogado-laboralista.com i cada Advocat Associat, subscrit d’acord amb l’article 36 de l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola aprovat per RF 135/23/2022. La relació entre El titular del web abogado-laboralista.com i l’Advocat Associat és de naturalesa civil, i l’Advocat Associat no és treballador, agent ni representant del titular del web abogado-laboralista.com.

Si bé el Client abonarà la totalitat dels honoraris a El titular del web abogado-laboralista.com, el seu import cobrirà dues funcions diferents:

  • La direcció efectiva de l’assumpte, a càrrec de l’Advocat Associat, per la qual cosa aquest assumirà personalment en exclusiva les obligacions i responsabilitats deontològiques, civils i de tot ordre que es derivin de la direcció efectiva esmentada.
  • La funció administrativa, publicitària, de màrqueting, tecnologia i atenció al client, a càrrec d’El titular del web abogado-laboralista.com, que no afecten la relació advocat-client ni la direcció efectiva de l’assumpte. Per tant, El titular de la web abogado-laboralista.com (i els seus administradors, empleats i agents) queda exonerada de les obligacions i responsabilitats deontològiques, civils i de tot ordre que es derivin de la direcció efectiva esmentada. El titular del web abogado-laboralista.com declina tota responsabilitat sobre actuació professional de l’advocat associat en el marc de la direcció efectiva de cada assumpte, responsabilitat que només es podrà exigir directament a l’advocat associat corresponent.

Forma de pagament.

El Client abonarà els honoraris mitjançant Bizum, en el moment de fer la consulta.

L’ús fraudulent de comptes bancaris, o la denegació de l’operació de cobrament per qualsevol causa, donarà dret al titular del web abogado-laboralista.com a rescindir la contractació del Servei Jurídic adquirit, sense perjudici de les responsabilitats civils i penals corresponents.

El titular del web abogado-laboralista.com es compromet a aplicar en tot moment la seva Política de Seguretat i Protecció de Dades, a la seva redacció estipulada a abogado-laboralista.com.

Mètode de contractació.

Per contractar un Servei Jurídic en línia, el Client haurà d’emplenar de forma interactiva els camps obligatoris del formulari corresponent i seleccionar l’Advocat Associat de la seva preferència entre els designats pel titular del web abogado-laboralista.com.

Si el Client desitja que El titular del web abogado-laboralista.com li remeti per correu ordinari la factura corresponent al Servei contractat, ho haurà de fer constar expressament marcant l’opció corresponent al formulari de contractació. En cas que no marqueu aquesta opció, es presumirà que el Client prefereix rebre aquesta factura per correu electrònic.

El titular del web abogado-laboralista.com es reserva el dret a no acceptar els formularis de contractació emplenats amb errors ortogràfics o aritmètics o dades errònies o falses.

En un termini màxim de 2 dies laborables des de la tramesa del formulari degudament emplenat, l’Advocat Associat seleccionat es posarà en contacte amb el Client pel mitjà que aquest hagi triat, per concertar una cita personal al seu despatx, si s’escau, prevalent sempre el contacte per correu electrònic.

A partir d’aquest moment, l’advocat associat l’assumeix la direcció efectiva de l’assumpte, tal com es defineix al paràgraf següent, amb plena independència en el seu exercici professional.

Direcció efectiva de l’assumpte per l’advocat associat.

En virtut de l’acord de col·laboració jurídica subscrit entre El titular de la web abogado-laboralista.com i cada Advocat Associat, aquest està obligat a actuar en tot cas en estricte compliment de les normes deontològiques (especialment les referides al conflicte d’interessos i al secret professional) i amb la màxima diligència en la prestació dels Serveis Jurídics contractats adequats.

Així mateix, l’Advocat Associat té prohibit rebre cap quantitat del Client quan es tracti d’un Servei Jurídic contractat pel Client a través d’abogado-laboralista.com. Per al cobrament directe d’honoraris professionals derivats de tasques no compreses estrictament al referit Servei Jurídic, però relacionades amb aquest, l’Advocat Associat ha de comptar amb l’autorització del titular del web abogado-laboralista.com.

D’altra banda, l’advocat associat està obligat a facilitar al client, en relació amb el seu cas, la informació que li requereixi, verbal o escrita, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

Cancel·lacions pel Client.

Després de la contractació i pagament del Servei Jurídic, el Client podrà cancel·lar i desistir de la dita contractació en un termini de 7 dies hàbils, amb causa justificada o sense, sense cap mena de penalització, sempre que el Servei Jurídic no hagi estat prestat ja per l’Advocat Associat designat.

Per a formular aquest desistiment el Client ho haurà de comunicar expressament a El titular del web abogado-laboralista.com mitjançant correu electrònic info@abogado-laboralista.com o per un altre mitjà que permeti la constància de la seva recepció.

En aquest cas, el titular del web abogado-laboralista.com restituirà al Client l’import que hagi satisfet pel Servei Jurídic contractat mitjançant taló o transferència bancària en un termini màxim de 15 dies hàbils.

Cancel·lacions i canvis per El titular de la web abogado-laboralista.com. En cas que El titular del web abogado-laboralista.com determini que el Servei Jurídic contractat pel Client no és l’adequat a les circumstàncies del cas, El titular del web abogado-laboralista.com donarà l’opció al Client de contractar un Servei Jurídic alternatiu, o cancel·lar la contractació sense cap càrrec. En cas que el titular del web abogado-laboralista.com determini que la pretensió que el client vol fer valer resulta insostenible, el titular del web abogado-laboralista.com cancel·larà la contractació i restituirà al client els honoraris abonats en un termini màxim de 15 dies hàbils.

Terminis legals.

En cas que alguna autoritat judicial o administrativa hagi concedit al Client un termini per presentar escrits, realitzar actes processals o administratius, o que el Client estigui sotmès a algun termini de prescripció o caducitat, el Client haurà de contractar el Servei Jurídic de què es tracti amb la deguda antelació i comunicar l’existència d’aquest termini a l’Advocat Associat designat. L’Advocat Associat determinarà si queda temps per complir el termini expressat en la seva primera entrevista personal amb el Client, i en cas negatiu, la contractació del Servei Jurídic quedarà cancel·lada sense cap càrrec i els honoraris abonats pel Client seran restituïts a aquest.

Validesa del contracte.

Aquestes condicions generals s’incorporaran al contracte d’arrendament de serveis jurídics subscrit amb el titular del web abogado-laboralista.com en el moment en què el client presti la seva conformitat, que s’entendrà prestada en prémer el botó corresponent al formulari de contractació.

En tractar-se d’una contractació electrònica, la signatura del present contracte es veurà substituïda per l’acceptació de les presents condicions generals realitzada segons s’ha exposat al paràgraf anterior.

Les estipulacions previstes a l’apartat anterior són aplicables amb les particularitats següents:

  • Un cop formulada i abonada la Consulta Jurídica, queda exclòs el dret a la rescissió unilateral pel Client previst a l’apartat anterior.
  • Les respostes a les consultes jurídiques no gratuïtes efectuades pels Usuaris-Clients són elaborades i/o supervisades per advocats en exercici; el seu caràcter és merament orientatiu i genèric en funció exclusivament per la informació facilitada pel Client a la seva consulta per correu electrònic.
  • Aquestes respostes no constitueixen en cap cas assessorament jurídic concret, que només podrà facilitar un advocat a la vista de la documentació pertinent i amb l’examen previ de totes les circumstàncies de l’assumpte, i no només de les facilitades pel Client.

IV. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web www.abogado-laboralista.com, els seus continguts i el domini “abogado-laboralista.com” són propietat del titular de la web abogado-laboralista.com. Els drets de propietat intel·lectual sobre el lloc s’estenen no només al contingut i títol d’aquest, sinó també al seu logotip, disseny, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del mateix així com el codi amb què es troba programada, estant tots ells protegits d’acord amb el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual aprovat pel Reial Decret Legislatiu 9/2 2/1. 996) i la resta de legislació espanyola i internacional vigent relativa als drets d’autor.

Així mateix, El titular del web abogado-laboralista.com és titular dels drets de propietat industrial derivats de l’ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren a qualsevol de les pàgines d’abogado-laboralista.com.

El titular del web abogado-laboralista.com es reserva els drets de reproducció, modificació, adaptació, comunicació pública, manteniment, correcció d’errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que li puguin correspondre sobre els continguts d’abogado-laboralista.com, prohibint-se l’exercici dels drets anteriors sense autorització expressa del titular. Qualsevol exercici dels drets anteriors, amb independència del mitjà o forma en què es produeixin, requereix autorització prèvia i expressa de la seva societat editora abogado-laboralista.com

En cap cas, abogado-laboralista.com no serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pugui cometre qualsevol Client.

V. REPRODUCCIÓ DE CONTINGUTS

Es prohibeix expressament la reproducció, comunicació, modificació o distribució total o parcial, per qualsevol mitjà de difusió públic o privat, dels continguts del lloc abogado-laboralista.com, sense l’autorització expressa del titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, abogado-laboralista.com

Aquests actes sobre els continguts o elements que integrin el lloc web abogado-laboralista.com només seran possibles mitjançant contracte subscrit entre l’interessat i El titular del web abogado-laboralista.com i sota els termes i condicions que s’hi estipulin, reservant-se abogado-laboralista.com l’exercici de totes les accions que siguin pertinents legalment en defensa.

VI. AUTORITZACIÓ D’ENLLAÇOS

S’autoritza a qualsevol persona física o jurídica l’establiment a les seves pàgines d’enllaços a abogado-laboralista.com independentment de si aquests es vinculen a la seva pàgina principal o a qualsevol dels apartats que componen el lloc abogado-laboralista.com, sempre que s’indiqui de forma clara i expressa, en primer lloc, el lloc enllaçat (abogado-laboralista.com) i, el mateix.

VII. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS

El titular del web abogado-laboralista.com es reserva el dret a modificar l’oferta contractual constituïda per aquestes Condicions Generals, així com la relació dels seus serveis en qualsevol moment i sense avís previ, si bé aquestes modificacions no afectaran les contractacions de Serveis Jurídics ja efectuades.

VIII. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL CLIENT.

El Client exonera al titular de la web abogado-laboralista.com, i als seus administradors, empleats i agents de tota responsabilitat civil, deontològica o d’un altre tipus que es derivi de qualsevol reclamació, demanda, acció o procediment entaulat per qualsevol tercer en relació amb l’ús del lloc web abogado-laboralista.com per part del Client, per raó de (a) l’incompliment pel Client de les presents Condicions Generals d’Ús; (b) les comunicacions o manifestacions que remeti el Client a través d’abogado-laboralista.com; o (c) la recepció de serveis de qualsevol advocat a través d’abogado-laboralista.com o com a resultat d’haver contactat amb aquest advocat a través d’abogado-laboralista.com.

D’altra banda, El titular de la web abogado-laboralista.com, i els seus administradors, empleats i agents, declinen tota responsabilitat pels danys i perjudicis, reclamacions o pèrdues (inclòs el lucre cessant o la pèrdua d’informació) derivats de l’ús o la interrupció de l’ús del lloc abogado-laboralista.com o els continguts, serveis o productes obtinguts a través del mateix. Sense limitar la generalitat de l’anterior, les obligacions o responsabilitat del titular del web abogado-laboralista.com respecte a l’ús del lloc abogado-laboralista.com o els continguts, serveis o productes obtinguts a través del mateix es limitarà al preu abonat a El titular del web abogado-laboralista.com per aquests continguts, serveis o productes. El Client exonera El titular de la web abogado-laboralista.com, i els seus administradors, empleats i agents de tota responsabilitat, reclamació o dany derivat de la utilització per part seva del lloc abogado-laboralista.com.

IX. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT D’ABOGADO-LABORALISTA.COM I DELS SERVEIS JURÍDICS

Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal·libilitat.

El titular del web abogado-laboralista.com no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament d’abogado-laboralista.com i dels Serveis Jurídics. Quan això sigui raonablement possible, el titular del web abogado-laboralista.com advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament d’abogado-laboralista.com i dels serveis jurídics. El titular del web abogado-laboralista.com tampoc no garanteix la utilitat d’abogado-laboralista.com i dels Serveis Jurídics per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat ni l’obtenció de resultats que no depenguin exclusivament de l’activitat del titular del web abogado-laboralista.com o els seus Advocats Associats. En particular, encara que no de manera exclusiva, El titular del web abogado-laboralista.com no garanteix que els Clients puguin efectivament utilitzar el lloc web abogado-laboralista.com i els Serveis Jurídics, accedir a les diferents pàgines web que formen el lloc abogado-laboralista.com o a aquelles des de les quals es presten els Serveis Jurídics.

El titular del web abogado-laboralista.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament d’abogado-laboralista.com i dels serveis jurídics, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a l’abogado-laboralista.com i als serveis jurídics i, en particular, encara que no de manera exclusiva, a les errades en l’accés a les diferents pàgines web d’abogado-laboralista.com o a aquelles des de les quals es presten els Serveis Jurídics.

Privadesa i seguretat en la utilització d’abogado-laboralista.com i dels Serveis Jurídics.

El titular del web abogado-laboralista.com no garanteix la privadesa i seguretat de la utilització d’abogado-laboralista.com i dels Serveis Jurídics i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Clients fan d’abogado-laboralista.com i dels Serveis Jurídics. El titular del web abogado-laboralista.com exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure al coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Clients fan d’abogado-laboralista.com i dels serveis jurídics.

X. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS

Qualitat.

El titular del web abogado-laboralista.com no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

El titular del web abogado-laboralista.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o a la presència d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Clients.

Licitud, fiabilitat i utilitat.

El titular del web abogado-laboralista.com no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels textos publicats o a través d’abogado-laboralista.com (d’ara endavant, els “Continguts”). El titular de la web abogado-laboralista.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure a (a) l’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts; (b) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció; (c) la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts; (d) la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts; (e) la inadequació per a qualsevol mena de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts; (f) l’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o finalització per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través d’accés o amb motiu de l’accés als continguts; (g) els vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o altrament transmesos o posats a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través d’abogado-laboralista.com o dels Serveis Jurídics.

Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat. El titular del web abogado-laboralista.com no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts. El titular del web abogado-laboralista.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts.

XI. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS D’ABOGADO-LABORALISTA.COM

Qualitat.

El titular del web abogado-laboralista.com no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els serveis prestats per tercers a través d’abogado-laboralista.com que puguin produir alteracions al sistema informàtic (programari i maquinari) o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al sistema informàtic. El titular del web abogado-laboralista.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius als serveis jurídics prestats per tercers a través d’abogado-laboralista.com que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Licitud, fiabilitat i utilitat.

El titular del web abogado-laboralista.com no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través d’abogado-laboralista.com. El titular del web abogado-laboralista.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts als serveis jurídics prestats per tercers a través d’abogado-laboral que es puguin deure a (a) l’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l’ordre públic a conseqüència de la prestació de serveis jurídics per tercers a través d’abogado-laboralista.com; (b) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer a conseqüència de la prestació de serveis jurídics per tercers a través d’advocat; (c) la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita a conseqüència de la prestació de serveis jurídics per tercers a través d’abogado-laboralista.com; (d) la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis jurídics prestats per tercers a través d’abogado-laboralista.com; (e) la inadequació per a qualsevol mena de propòsit de i la defraudació de les expectatives generades pels Serveis Jurídics prestats per tercers a través d’abogado-laboralista.com; (f) l’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers en relació amb o amb motiu de la prestació de Serveis Jurídics a través d’abogado-laboralista.com; (g) els vicis i defectes de tota mena dels Serveis Jurídics prestats per tercers a través d’abogado-laboralista.com.

XII. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PER LA UTILITZACIÓ D’ABOGADO-LABORALISTA.COM, DELS SERVEIS JURÍDICS I DELS CONTINGUTS PELS USUARIS

El titular del web abogado-laboralista.com no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Clients fan d’abogado-laboralista.com, dels Serveis Jurídics i dels Continguts. En particular, el Titular del web abogado-laboralista.com no garanteix que els Clients utilitzin el lloc abogado-laboralista.com, els Serveis Jurídics i els Continguts de conformitat amb aquestes Condicions Generals i, si escau, les Condicions Particulars que siguin aplicables, ni que ho facin de forma diligent i prudent. El titular del web abogado-laboralista.com tampoc no té l’obligació de verificar i no verifica la identitat dels Clients, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Clients proporcionen sobre si mateixos a altres Clients. El titular de la web abogado-laboralista.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la utilització dels Serveis Jurídics i dels continguts per part dels usuaris o que puguin ser deguts a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris sobre ells mateixos i puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari a qualsevol classe de comunicació realitzada a través d’abogado-laboralista.com.

XIII. INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS

En cas que el Client desitgi comunicar alguna incidència o efectuar alguna reclamació podrà fer-ho de tres formes:

  • Per telèfon al “Servei d’Atenció al Client” al número i durant l’horari que figurin a cada moment a l’apartat corresponent d’abogado-laboralista.com
  • Per correu electrònic a l’adreça info@abogado-laboralista.com- Per correu ordinari al domicili social del titular de la web abogado-laboralista.com (a Vila-seca, CP 43480, al carrer Josep Anselm Clave, núm. 15 Local 3)

XIV. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les parts reconeixen que la legislació aplicable al present contracte, i a totes les relacions jurídiques que en dimanen, serà l’espanyola, per expressa aplicació del que disposa l’article 1.262 del Codi Civil, en relació amb el que disposa el capítol IV, del títol preliminar del mateix cos legal.

Igualment, ambdues parts declaren que aquest contracte no està subjecte a la Convenció de les Nacions Unides sobre contractes de compravenda internacional, signada a Viena l’11 d’abril de 1980, perquè no es tracta d’operacions d’índole mercantil.

XV. JURISDICCIÓ

Les parts acorden sotmetre’s per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada del present contracte, als Jutjats i Tribunals de Tarragona, perquè aquest és el lloc de subscripció del contracte, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.