Tag Archive for: interins

ELS TREBALLADORS INTERINS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (“INDEFNITS NO FIXES”)

A conseqüència de la sentència dictada en unificació de doctrina pel Tribunal Suprem núm. 649 de 28/6/2021, s’ha obert les portes a la possibilitat que els treballadors de les Administracions Públiques puguin reclamar la condició de personal indefinit no fix, i davant l’extinció de la relació laboral per cobertura reglamentària de la plaça ocupada puguin reclamar la indemnització de vint dies de salari per cada any de servei amb un màxim de dotze mensualitats.

Per això, i davant la possibilitat que les Administracions Públiques en termini breu de temps comencin a convocar oposicions a les places ocupades de forma interina, és indispensable que per als treballadors que estiguin ocupant una d’aquestes places, inicien els tràmits de reconeixement del seu estatus d'”indefinit no fix”.

Deguda a la derogació de la DA 15 de l’Estatut dels Treballadors (Aplicació dels límits de durada del contracte per obra o servei determinats i a l’encadenament de contractes a les Administracions Públiques) i DA 16 de l’Estatut dels Treballadors (Aplicació de l’acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció en el sector públic) s’obre la possibilitat de reclamar la condició de personal “indefinit”, essent en aquests casos, la indemnització regulada a l’article 56 de l’Estatut dels Treballadors (acomiadaments improcedents).