Tag Archive for: videogravacions

ACOMIADAMENTS DISICPLINARIS: LES VIDEOGRAVACIONS SÓN PROVES VÀLIDAS

El Tribunal Suprem ha confirmat la jurisprudència que venia aplicant des de fa temps sobre la validesa de les vídeo gravacions que efectua l’empresari per a justificar l’acomiadament d’un treballador de forma disciplinària (STS de 30 de març de 2022, anul·la sentència del TSJ de Madrid).

Tot i això, aquestes vídeo gravacions per a ser prova vàlida en un judici, han de reunir uns requisits, entre els quals hi ha:

1.- Que el treballador estigui al corrent de l’existència de càmeres.

2.-Que no es vulneri cap dret fonamental.

Cal destacar que, la reproducció del que s’ha enregistrat per les càmeres de videovigilància han de ser una mesura “justificada, idònia, necessària i proporcionada a la finalitat perseguida”, i per això no tota gravació serà vàlida, si no reuneix aquests requisits.